YAPC::Europe 2013 in Kiev

YAPC::Europe 2013 “Future Perl”

Twitter #ye2013    Facebook    RSS       Log in

Twitter #ye2013    Facebook    RSS       Log in

Wiki - Photographs History

Version Modified on By
3 16/08/13 14:38 Ilya Chesnokov (‎ichesnokov‎)
2 diff 13/08/13 11:39 StrayTaoist
1 diff 13/08/13 11:31 StrayTaoist