Wiki - Hackathons

Hackathons: diff v20 - v21
v20: 23/08/15 13:08 Jan Henning Thorsen (‎batman‎)
v21: 23/08/15 13:19 Naim Shafiyev (‎shafiev‎)
--- Hackathons v20
+++ Hackathons v21
@@ -31,6 +31,7 @@
   * [user:ferki]
   * Rafael Kitover (via IRC)
   * Oliver Gorwits (via IRC)
+   * [user:shafiev]
 
 == Mojolicious ==